Финалната версия на Програмата за морско дело, рибарство  и аквакултури 2021-2027 г. (ПМДРА) е официално изпратена на Европейската комисия за одобрение чрез Системата за управление на средства SFC 2021 днес. Това съобщи заместник-министърът на земеделието и ръководител на Управляващия орган Георги Събев. Първият вариант на Програмата беше подаден за предварителен преглед през края на юли, като през септември бяха получени 32 коментара от Комисията, които бяха своевременно отразени от екипа в Министерството на земеделието. Официалното одобрение на ПМДРА се очаква до края на годината.

Общият бюджет на Програмата за морско дело, рибарство  и аквакултури за новия финансов период възлиза на 237,3 млн. лева безвъзмездна финансова помощ. Финансовият ресурс от Европейския фонд за морско дело и рибарство е 70% от общия бюджет на Програмата, а националното съфинансиране е 30%.

ПМДРА 2021-2027 г. ще подкрепи операторите в сектор „Рибарство“ – рибари, собственици на риболовни кораби, производители на акавкултури, преработвателни предприятия, както и общностите, занимаващи се с рибарство и аквакултури. През новия програмен период ще се засили подкрепата по подхода Водено от общностите местно развитие (ВОМР). Към момента на територията на страната действат девет Местни инициативни рибарски групи, които подпомагат развитието на местния поминък и запазване на традициите на рибарските територии.

Основен приоритет за България през програмен период 2021-2027 г. е насърчаването на икономическия растеж и социалното приобщаване местните общности, устойчивото развитие на крайбрежните и вътрешните рибарски райони, използвайки възможностите и потенциала на подхода ВОМР. В тази връзка чрез ПМДРА е планирано увеличаване на броя на местните инициативни групи на петнадесет. Изпълнението на повече стратегии ще повиши жизнения стандарт на населението в обхванатите територии чрез стабилизиране и нарастване на доходите.

Програмата за морско дело, рибарство  и аквакултури 2021-2027 г. ще бъде изпълнявана в съответствие с хоризонталните политики на Европейския съюз чрез инвестиции и дейности базирани на знанието, насочени към екологично устойчив риболов, защита и възстановяване  на биологичното разнообразие и водните екосистеми, декарбонизация, дигитализация, енергийна независимост, диверсификация и др.

 

Източник: Министерство на земеделието